Fredrik: Vi kan väl fortsätt att diskutera den historiska materialismen något idag. Förra gången påstod jag att den den historiska materialismen inte är en enkel “tillämpning” av den dialektiska materialismen. Men man skulle kanske kunna säga att den historiska ändå är ett specialfall av den dialektiska . Under historiens gång liksom i naturen uppstår helt nya företeelser. Nya samhällsformer och nya ekonomiska system blir till, och de kan inte förstås som enkla ökningar eller minskningar av t.ex. befolkningsstorlek eller rikedom.

Helle: Jag förstår att du tänker på den marxistiska indelningen av historien i “urkommunism”, slaveri, feodalism, kapitalism och kommunism. Men är inte den stadieteorin ganska sönderkritiserad numera?

Fredrik: Det finns absolut problem med den här indelningen. Men som jag ser det så är problemen inte filosofiska utan empiriska. Ju mer man forskar om de olika samhällstyper som funnits desto fler gränsdragningsproblem råkar man ut för av naturliga skäl. Feodalismen i t.ex. den centraliserade staten Kina, var ganska annorlunda än feodalismen i Europa med dess myller av småstater. Marx använde t.o.m. begreppet “asiatiskt system” för länder som Indien och Kina, vilket lett till debatter mellan olika riktningar inom marxismen.

Helle: Men du menar kanske att frågan om antalet olika system som funnits inte är avgörande för om man ska tala om historisk materialism, utan att det går att skilja mellan dem?

Fredrik: Det stämmer. De som menar att det är principiellt fel att skilja mellan olika “stadier” i historien, kan knappast kallas för dialektiska materialister. Det finns faktiskt sådana åsikter inom vissa vänstergrupper. Men de bästa exemplen hittar vi hos nationalekonomer av olika borgerliga skolor.

Helle: Brukar inte de intressera sig uteslutande för den marknadsekonomi som uppstod på 1700-talet?

Fredrik: Ja, det kan man säga, men de såg den kapitalistiska ekonomin som den “naturliga”, vilken förvrängts av merkantilistiska handelshinder, av skråväsen och monopolistiska storbolag. Och även på jägarstadiet trodde de att jägare prutade och handlade med varor som på en torgmarknad, vilket ju är en helt ohistorisk syn.

Helle: Jag kan hålla med om att ett “kapitalistiskt” system skiljer sig radikalt från ett feodalt system. I det förra är arbetskraften “fri”, och i det senare är den bunden till torvan. Marxister säger att det pågår en “utsugning” i båda systemen, genom att arbetskraften arbetar en del av dagen för sig själv och en annan del av dagen för den som äger produktionsmedlen, jorden eller fabrikerna.

Jag förstår ju de här tankegångarna, men sedan kommer det där som inte längre känns som filosofi eller vetenskap, utan som religion: att det skulle finnas ett samhällssystem som nödvändigtvis kommer att ersätta kapitalismen och befinner sig på ett “högre” stadium än det kapitalistiska. Och där har väl marxisterna helt enkelt fått fel?

Fredrik: Fast du som är religiös själv kan väl inte tycka att det är något negativt med att det skulle finnas religiösa inslag i den historiska materialismen?

Helle: Jag förstår att du retas med mig. Nej, jag tycker bara att det där religiösa inslaget för mig framstår inte som vetande utan som en oberättigad tro, som ett hopp om något bättre. Och det känns inte längre känns som förenligt med en materialistisk filosofi. Hur kan man vetenskapligt, materialistiskt uttala sig om ett högre samhällsstadium som inte finns?

Fredrik: Vi har kommit in nu på något som jag skulle vilja beskriva – inte som en övergång från filosofi till religion – utan snarare som en övergång från vetenskap till politik. Nästa gång får vi prata lite om det märkliga begreppet “vetenskaplig socialism”!