Helle: Innan du går in på den “vetenskapliga socialismen”, så skulle jag vilja ta upp en fråga, som vi varit inne på förut, nämligen hur vi kan veta att det “samhälleliga varat” är primärt i förhållande till det “samhälleliga medvetandet”. För du håller ju med om att det “samhälleliga medvetandet” återverkar på det “samhälleliga varat”. För mig ser det snarare ut som om beroendet inte har formen av en pil från vara till medvetande, utan en cirkel eller en dubbelriktad pil.

Fredrik: Ett tänkbart svar på den frågan är att undersöka vad som ändras först, det “samhälleliga varat” eller det “samhälleliga medvetandet”.

Helle: Så det är en empirisk fråga, om beroendet är cirkulärt eller mestadels går i en riktning?

Fredrik: Ja, det är det. Det finns inget teoretiskt resonemang som skulle kunna “bevisa” att det måste vara så. För en materialist står det klart att det inte finns sådana tankemässiga bevis. Det är våra iakttagelser av historien som leder oss till tesen att det är det “samhälleliga varat” som är primärt.

Helle: Har du något exempel?

Fredrik: Ja, ta den allmänt förhärskande uppfattningen att ständig ekonomisk tillväxt är bra. Detta är en historiskt mycket ny idé, som var okänd ända tills kapitalismen slog igenom på allvar på 1700-talet. Tanken att det viktiga är att ständigt producera mer, inte att producera det som behövs föll människor inte in innan det uppstod ett system som bygger på gränslös ackumulation av kapital.

Helle: Skulle man inte kunna tänka sig att det var tvärtom, att kapitalismen uppstod därför att människor plötsligt började tänka annorlunda?

Fredrik: Jo, rent teoretiskt förstås. Det finns ju sådana teorier, som Max Webers berömda tes om att det var den nya protestantiska arbetsamhets- och sparsamhetsmoralen som var orsak till kapitalismens framväxt på 1500-talet. Och alltså inte tvärtom.

Helle: Är det en så orimlig teori då?

Fredrik: Nej, som jag sa så är detta inte en “teoretisk” fråga utan en empirisk fråga. Men en sak som jag tycker tyder på att Max Weber hade fel. är att den förhärskande kristna ideologin länge hade varit att det är förbjudet att kräva ränta för lån. När den nya profitdrivna ekonomin växte fram så föll det här förbudet mer i glömskans mörker. Det var knappast så att orsaken till den ändrade synen var att teologerna gjorde en nytolkning av Bibeln. Fast det är förstås bara vad jag tror, och det skulle behövas en historisk undersökning av frågan.

Helle: Vi får tydligen skjuta upp frågan om den “vetenskapliga socialismen” till nästa gång.

Fredrik: Ok.