Fredrik: Ska vi äntligen diskutera begreppet “vetenskaplig socialism”?

Lena: Det är nog mest du som är ivrig att prata om detta! För mig låter “vetenskaplig socialism” som något riktigt mossigt. Visst användes det mest på 1800-talet?

Fredrik: Det kan stämma. Begreppet förknippas i början med den framgångsrika tyska socialdemokratin och användes nog ofta som ersättning för ordet “marxism”. Marxismen är speciell genom att den förknippas inte bara med en politisk rörelse, utan även med en ekonomisk teori, en historiefilosofi och en allmän filosofi, den dialektiska materialismen.

Helle: Det kan ju tyckas opraktiskt… Hur ska man veta vilken av dessa komponenter man talar om man använder ordet “marxist”? Men “vetenskaplig socialism” är väl då lika illa som beteckning?

Fredrik: Jo, ur den synpunkten, men samtidigt så antyder begreppet en intressant – och kontroversiell – filosofisk position: att vetenskap och politik inte är två helt skilda ting. Vetenskap förknippar vi med hur saker och ting är, eller hur? Medan politik har att göra med hur vi önskar att samhället borde vara?

Lena: Det är väl inte så konstigt att tycka att dessa två saker hänger ihop? Även om jag nog tycker att det är att gå för långt att påstå att det skulle gå att vetenskapligt bevisa att socialismen är ett bättre system än kapitalismen.

Fredrik: Min poäng är inte att socialismen faktiskt är överlägsen kapitalismen, utan att för en dialektisk materialist finns ingen oöverstiglig klyfta mellan vetenskap och politik.

Lena: Nej, men finns det någon som påstår att det skulle finnas en sådan klyfta?

Fredrik: Ja, jag skulle nog vilja påstå att det är en vanlig uppfattning. “Fakta” och “värderingar” ses som två helt skilda ting. De flesta filosofer instämmer fortfarande i 1700-talsfilosofen David Humes tes om att “från ett är kan man aldrig härleda ett bör”.

Lena: Ja, men är inte det självklart, om man tänker efter. Ett känt exempel är socialdarwinisterna som med utgångspunkt från Darwins “survival of the fittest” i naturen drog slutsatsen att vissa raser har rätt att dominera över andra.

Fredrik: Det är sant att socialdarwinisterna härledde moraliska slutsatser från beskrivningar av fakta. Men hur ska man argumentera mot dem? Måste man inte anföra andra fakta mot dem, fakta som de bortser ifrån? Till exempel att det finns mer som förenar “raser” än som skiljer dem åt.

Helle: Det där låter livsfarligt, tycker jag. Tänk om forskningen en dag skulle komma fram till att det finns stora skillnader mellan raserna? Nej, vissa saker är helt enkelt moraliskt förkastliga.

Fredrik: Ja, det tycker jag med, men du övertygar inte någon med en annan uppfattning genom att bara upprepa att du inte tycker så.

Hume hade delvis rätt. Visst finns det en skillnad mellan att beskriva hur något är och hur det borde vara. Men “hur det borde vara” hänger ihop med hur det “är”. Moraluppfattningar uppstår dialektiskt ur fakta.

Och slutsatsen är alltså att begreppet “vetenskaplig socialism” inte alls är en orimlig kombination av ord. Den vetenskapliga klimatforskningen tyder dessutom på att begreppet är högst relevant idag…