Helle: Hur kommer begreppen produktivkrafter och produktionsförhållanden in i den historiska materialismen?

Fredrik: Inte alls, skulle jag vilja påstå! Som jag ser det så finns det många tänkbara varianter av historisk materialism, där den marxistiska bara är en av dem. Gemensamt för de olika varianterna är att det som jag kallade det “samhälleliga varat” bestämmer det “samhälleliga medvetandet”. Det vanliga är att det “samhälleliga varat” representeras av den ekonomiska strukturen, eller av produktionssättet.

Helle: Men det där är väl också marxistiska begrepp?

Fredrik: Jo, det är ju det, men liknande idéer formulerades till exempel av vissa arabiska historiker redan under medeltiden. Och tanken på den avgörande roll som kampen mellan samhällsklasserna har, var något som Marx hämtade från samtidens borgerliga historiker. Men det som var speciellt med Marx´ variant av den historiska materialismen, var just samspelet mellan produktivkrafter och produktionsförhållanden, det som du började fråga om.

Helle: Hur ska man kunna veta vad som är produktivkrafter och vad som är produktionsförhållanden?

Fredrik: Det är inte lätt att svara på, men inte heller så viktigt kanske. Utan det intressanta var att Marx försökte urskilja två beståndsdelar i den ekonomiska strukturen, varav den ena förändras först och den andra följer efter.

Produktivkrafterna är de resurser som behövs för att producera allt som behövs i ett samhälle. Det innefattar teknik, fabriker, maskiner, verktyg och även kunskaper och erfarenheter hos de producerande människorna. Produktionsförhållandena består av sådant som ägandeförhållanden, vem som styr och vem som lyder o.s.v..

Helle: Men de där delarna hänger väl ihop på ett intimt sätt!

Fredrik: Precis. Och det är därför det inte är så lätt att definiera exakt vad som är det ena och vad som är det andra. Det intressanta är relationen mellan dessa två delar. Det finns ett berömt citat där Marx och Engels säger ungefär att “handkvarnen ger ett samhälle med feodalherrar, ångkvarnen ett samhälle med industrikapitalister”. Det uttalandet är tillspetsat och har kritiserats för “teknisk determinism”, men ger en bra uppfattning om hur produktivkrafter och produkionsförhållanden oftast “stämmer” med varandra.

Helle: Är det inte så att det där förhållandet är “dialektiskt” såtillvida som att produktivkrafter och produktionsförhållanden kan råka i motsättning till varandra?

Fredrik: Just det, det finns både materialism och “dialektik” i den här teorin. Marx tes var att det är produktivkrafterna som ändras först. Produktionsförhållandena, t.ex. ägandeförhållandena, anpassas senare till produktivkrafternas “nivå”, ofta genom förändringar i den politiska överbyggnaden. t.ex. genom lagändringar.

Ändringar i produktionsförhållanden återverkar på produktivkrafterna men det är de senare som är grundläggande. Avskaffandet av skråsystemet och införandet av fri konkurrens bidrog till en kraftig höjning av produktionen, den s.k. industriella revolutionen.