Blog Image

Hannus blogg

Om bloggen

Här tycker jag till om bl.a. kommunal-, riks- och internationell politik.

Är politiska partier förenliga med demokrati?

Tankesmedjan Posted on Wed, March 07, 2012 16:43:48

Som svar på frågan: självklart ja! Men för att fortsätta en tanketråd från de tidigare demokratiinläggen under kategorin “Tankesmedjan”, så finns det problem vårt nuvarande politiska system som bygger på partier. Vi röstar ju nämligen idag på partier, inte på representanter!

Vad är problemet? Jo, om vi ska ha representativ demokrati, så ska min representant rimligen vara ansvarig inför mig och inte inför hans/hennes parti. Idag tror jag att vi förutsätter att våra förtroendevalda tar hänsyn både till oss “väljare” och till sina partiorganisationer. I praktiken riskerar de förstås att alltid sätta sitt parti framför dem som valt dem.

Skulle man inte kunna tänka sig att anamma halva det förslag som fördes fram under det politiska caféet: att vi “avskaffar partierna” såtillvida att vi slutar rösta på partier i valen. Varje kandidat har möjlighet att sätta ihop ett eget program för vad han står för, och kanske t.o.m. bara hänvisa till att han stöder visst partis program.

Blir det då någon väsentlig skillnad mot dagens läge? Visst finns det en risk att det inte blir det. Men de förtroendevalda kan aldrig skylla på någon partidisciplin, utan de måste ta personligt ansvar för vad de beslutar.

Det kommer fortfarande att finnas partier i meningen politiska organisationer som arbetar för gemensamma mål. Men det nuvarande partisystemet skulle nog brytas upp så småningom, och de nya politiska organisationerna skulle bättre avspegla de olika uppfattningar som finns bland medborgarna.

En fara med ett sådant här förslag är att vi kunde få fenomen som vi sett t.ex. i Finland, där folk gärna röstar på populära personer som idrottsmän och schlagerstjärnor. Men det kanske bara är en fördel om den politiska mognaden bland folk tydligt avspeglas i valresultatet…Skydd av minoriteter och demokrati

Tankesmedjan Posted on Mon, March 05, 2012 08:40:09

Det här är en fortsättning på förra inlägget under kategorin Tankesmedjan. Det dök upp många funderingar efter demokratidiskussionen igår på politiska caféet!

En tanke som kom fram igår, var att skydd av minoriteter ingår i begreppet demokrati. Majoriteten kan alltså inte besluta vad som helst. Jag är tveksam – inte till att minoriteter kan behöva skydd, utan till att utvidga betydelsen av ordet demokrati på det här sättet. “Skydd av minoriteter” skulle kunna åberopas av privilegierade minoriteter, t.ex. stora aktieägare…

Vore det inte bra att begränsa ordet till att handla om hur styrsystemet ska fungera, inte till att handla också om innehållen i beslutet?

En anledning till att vilja utvidga betydelsen av begreppet “demokrati” är, tror jag, att det är frestande att låta “demokrati” få omfatta “allt som är bra” med en stat. Det hänger ihop också med en bild i Väst från kalla krigets tid, om att vi lever i den “fria världen”, medan öststaterna och “diktaturerna” i “u-länderna” har system som är helt annorlunda än våra “demokratier”.

Om man istället har en skala där olika länder inte är antingen “demokratier” eller “diktaturer”, utan mäter graden av folkligt inflytande på besluten, så får man en helt annan bild. Man får en gråskala, istället för en uppdelning i svart och vitt. Och bilden av Väst blir mindre smickrande…

Ibland har man sett de s.k. demokratiska fri- och rättigheterna som inskränkningar av demokratin. Och det är de också: majoriteten har inte rätt att besluta om upphävande av t.ex. yttrandefriheten.

Samtidigt är det väldigt konstigt att säga att det vore demokratiskt att upphäva yttrandefriheten. Eftersom denna kan betraktas som en förutsättning för att det överhuvudtaget ska kunna gå att fatta vettiga beslut enligt majoritetsprincipen.

En åsikt som fördes fram igår var också att vi brukar stirra oss blinda på själva röstningen som kännetecken på demokrati. Då urartar det i “melodifestivalsdemokrati”. Om inte besluten och röstningen föregås av en fri debatt, så kan inte demokratin sägas fungera som den ska.

Men jag tycker man går för långt om man säger att diskussionen före besluten har ett egenvärde, att det är den som är demokratin. Diskussionen är ett nödvändigt medel för att det ska bli bra beslut.

Demokrati överhuvudtaget är inte ett “värde” eller sjävändamål utan ett nödvändigt medel. Om man skulle kunna få ett gott samhälle utan att ägna en massa tid åt politik så vore det idealet – i alla fall enligt anarkism och radikal liberalism.Politiskt café idag och den eviga frågan om demokrati

Tankesmedjan Posted on Sun, March 04, 2012 18:45:27

Många intressanta synpunkter kom som vanligt.

Ett förslag på kommunal nivå var att avskaffa de kommunala partierna. De sneglar ju uppåt mot partiledningarna och utgår inte därför inte helt från nynäshamnsbornas intresse. Det skulle då likna det kubanska systemet, där man röstar på kvarterskommittéer och partier inte är tillåtna, tyckte någon. (Var det inte något sådant som fanns i Libyen också, under Qadaffi. Min anm.)

En invändning mot detta förslag var att vi har inte gemensamma intressen i kommunen. De olika intressena måst få formuleras på ett skarp och klart sätt av någon typ av organisationer. Är det inte det partierna är till för?

Jag skulle vilja spinna vidare på den tanketråden. Är inte ett demokratiskt problem i dag att det även på riksplanet finns ett partisystem som inte fyller funktionen att “skarpt och klart formulera olika gruppers intressen”? Partierna ser sig ju som företag som slåss om marknadsandelar på en “väljarmarknad”, och har därmed blivit alltmer lika varandra. Alla dessa åsiktspaket trängs i “mitten” och slåss om “marginalväljarna”. Allt färre kan dessutom identifiera sig helt med något av dessa färdiga “paket”.

Men vad skulle man kunna ersätta den nuvarande stela, föråldrade partistrukturen med? En idé är att ha tillfälliga organisationer i speciella frågor, ungefär som linje 1, 2 och 3 under folkomröstningen om kärnkraft. Men ett sådant system förutsätter, tror jag ett annat samhällssystem, utan de skarpa klasskillnader vi har idag.

I Sovjet hade man ju ett rätt underligt blandsystem. Det fanns bara ett parti, men partilösa ur fackföreningar och andra organisationer kunde också nomineras. I själva valet fanns bara en kandidat, vilket kunde vara en icke-kommunist. Det här systemet tycks ju inte ha fungerat så bra ur demokratisk synvinkel…

(Det går också att gå in på admin.tankesmedjannynashamn.se också och kommentera dagens politiska café.)